Forskning

Mens effektivitet også i fremtiden er en forudsætning for at kunne konkurrere, har Danmark brug for "added value" til sine produkter. I tillæg til effektivitet bør den danske griseproduktion indrettes på dokumenteret kvalitet, der omfatter dyresundhed og -velfærd, fødevaresikkerhed, produktkvalitet samt miljøvenlig produktion. Med fokus på disse indsatsområder er der mulighed for, at dansk griseproduktion kan vokse yderligere og bidrage til at skabe flere arbejdspladser og eksportindtægter.

Forskningstemaer og kompetencer

CPH Pig kan hjælpe den danske griseproduktion med at dygtiggøre sig på en række felter ved at fokusere sin forskning på særlige temaer. Dette vil give bedre kompetencer og en "added value" til produkterne.

National reduktion af Porcin Reproduktions- og Respirations-syndrom (PRRS)

I Danmark er der et erklæret mål om, at andelen af besætninger, der er deklareret negative for PRRS-antistoffer er øget betydeligt medio 2025. Derfor har Fødevarestyrelsen i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, L&F Sektor for Gris og Den Danske Dyrlægeforening udarbejdet en strategi, der skal nedbringe andelen af besætninger med PRRS.

CPH Pig bidrager til den nationale reduktionsstrategi gennem forskningsaktiviteter indenfor PRRS, som bidrager til viden indenfor bl.a. saneringsmetoder, smitte-dynamik, forebyggelse, biosecurity, diagnostik og monitorering.

Velfærd

Dyrevelfærd bør være et centralt tema i den danske griseproduktion. CPH Pig kan gennem forskning bidrage med udvikling af hurtige og effektive metoder til at bedømme dyrenes overordnede velfærd, samt kortlægning af forsvarlig dyreetik i svineproduktionen. CPH Pig giver den danske griseproduktion bedre kompetencer, fx til afvejningen mellem nytte og pris i relation til dyrevelfærdsinterventioner. Høj velfærd og godt nærmiljø til både søer og grise kan sikres gennem undersøgelser af stier til løsgående søer, og der kan påvises sammenhæng mellem parasitært smittepres og velfærdsfremmende indsatser i form af strøelse og overbrusning.

Sundhed

Udover generel dyrevelfærd er sundhed et vigtigt tema. Hos CPH Pig vil vi forske i nye og eksisterende sygdomme, og derved kan der udarbejdes risikoanalyser og modellering af eksotiske sygdomme og bekæmpelsesstrategier på nationalt niveau samt kortlægges smittebeskyttelse mod luft- og vektorbåren smitte. Et tilsvarende forskningstema med konsekvenser for mennesker, er sygdomme, der spredes mellem grise og mennesker.

På det praktiske niveau er temaerne i centret overlevelse, ernæring og avl, fx avlsmæssige metoder til forbedring af sundhed og robusthed hos søer og grise.

Produktion

I produktionsøjemed forskes der i centret i effektivitet på flere parametre. Forbedret foder- og omkostningseffektivt i slagtegriseproduktionen resulterer i mindre spild og dermed en økonomisk gevinst for griseproducenten. Her kan CPH Pig bl.a. forbedre kompetencerne inden for vurdering af danske proteinfodermidler og påvise fordelen i anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi til dataregistrering der sikrer intensiveret overvågning og styring af produktion. Der forskes også i forbedrede staldsystemer, herunder ventilationssystemer og omkostningseffektiv nedbringelse af udledning.

Resistens

Anvendelse af antibiotika har konsekvenser både for dyr og mennesker. Der forskes i forbedrede metoder til overvågning af brugen af antibiotika i hele besætninger og i udvikling af effektive vacciner, der kan erstatte antibiotika. Der sigtes efter forbedret foderudnyttelse og sygdomsresistens bl.a. ved molekylære studier inden for etablering og dynamik af en robust tarmflora fra fødsel til efter fravænning. Herunder undersøger vi hvordan tarmfloraens mikrobiota påvirkes af værtsdyrets ernæring og genetik.